Walne Zgromadzenie Bractwa

Program Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Wybór komisji skrótacyjnej
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2011 i przedstwienie planu na rok 2012
  6. Przedstawienie protokółu Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami
  8. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi
  9. Wolne głosy

Walne Zgromadzenie Bractwa obradowało krótko, acz intensywnie. Zebranie, zgodnie z porządkiem obrad, bardzo sprawnie poprowadził Brat Bogdan Woliński. Zarząd dostał absolutorium, co jest sukcesem tym większym, że Walne głosowało na każdego członka Zarządu oddzielnie. Niektórzy dostali brawa, a Komendant nawet osobistą pochwałę weterana i rekordzisty strzeleckiego Krzysztofa Smoleńskiego.

Burzliwa dyskusja rozgorzała w punkcie „Wolne wnioski”, za sprawą Siostry Katarzyny Gwincińskiej, która zaproponowała kilka zmian w Statucie Bractwa. Walne zgodziło się na powołanie Komisji Statutowej w celu ustalenia zasadności zmian, ich dopracowania i ewentualnego poddania głosowaniu na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. W skład Komisji weszli: Katarzyna Gwincińska, Teodor Stępa i Krzysztof Smoleński.

Gospodarz podjął nas tym razem na słodko, co złagodziło niektóre gorzkie wypowiedzi. Docieramy się i rozwijamy.
Wiadomo – dzieła genialne rodzą się w bólach.